Breaking News
Home / Επίκαιρο σχόλιο / ΠΟΣΕΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ «Δημοσίευση ΚΥΑ με Αρ.: 130414 «Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος» (ΦΕΚ Β΄4825/24-12-2019)»

ΠΟΣΕΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ «Δημοσίευση ΚΥΑ με Αρ.: 130414 «Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος» (ΦΕΚ Β΄4825/24-12-2019)»

Στις 27/12/2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ με Αρ.: 130414 (ΦΕΚ Β΄4825/24-12-2019), σχετική με την «Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος», η οποία τροποποιεί το Άρθρο 1 της ΥΑ ΦΑ΄50/12081/642/2006 «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης».

Η δημοσίευση της παραπάνω ΚΥΑ έρχεται ως αποτέλεσμα της πολύχρονης προσπάθειας της Ομοσπονδίας και του κλάδου μας. Μία προσπάθεια για την τροποποίηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της υποχρεωτικής εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος, η οποία ξεκίνησε με την καταγραφή των προβλημάτων που δημιουργούσε το ισχύον πλαίσιο για τις ΔΔΡ σε εξειδικευμένες κατηγορίες ΕΗΕ από τον Πρόεδρο του ΣΕΗ Θήβας κ. Θεοφάνη Φίλη και προωθήθηκε από το Προεδρείο της Ομοσπονδίας προς το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, οδηγώντας στην δημιουργία Ομάδας Εργασίας στο ΥΠΑΝ στις 23/10/2014. Αποτέλεσμα αυτής της Ομάδας Εργασίας στην οποία συμμετείχαν εκτός της Ομοσπονδίας μας και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς (ΕΕΤΕΜ, ΕΜΠ, ΕΛΟΤ, ΠΣΔΜΗ, ΣΕΒ) ήταν η δημοσίευση της παραπάνω ΚΥΑ για την εγκατάσταση των ΔΔΡ.

Επισημαίνουμε ότι με την δημοσίευση της παραπάνω ΚΥΑ τροποποιείται και η ΥΔΕ, στην πρώτη σελίδα της στα σημεία 4, 6 & 7 τα οποία προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της παραπάνω ΚΥΑ, καθώς επίσης και κάποια σημεία της Έκθεσης Παράδοσης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχου σχετικά με την περιγραφή των βεβαιώσεων αναγγελίας και της ομάδας της επαγγελματικής άδειας.

Τέλος, θεσμοθετείται ένα νέο έντυπο, το «Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA (ΕΠΕΔΔΡ)», το οποίο αποτέλεσε πρόταση της Ομοσπονδίας μας και έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην Παράγραφο 7 της παραπάνω ΚΥΑ.

Οι ουσιαστικές αλλαγές που δημιουργούνται με την δημοσίευση της παραπάνω ΚΥΑ είναι οι παρακάτω:

  • Με την παράγραφο 7 της ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα της προαιρετικής τοποθέτησης ΔΔΡ με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ[1] που τροφοδοτούν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σε βιομηχανικούς – βιοτεχνικούς, εμπορικούς, αποθηκευτικούς και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους, ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ (δηλ.: όλες) οι προϋποθέσεις αναφορικά με τις τερματικές γραμμές, τους χώρους και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που περιγράφονται στα εδάφια α), β), γ), δ) και ε) της Παραγράφου 7.
  • Εισάγονται δύο νέα έγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ τα οποία είναι: α) η μελέτη της Παρ. 7, εδάφιο ε) της ΚΥΑ και β) το «Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA (ΕΠΕΔΔΡ)». Έντυπα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην Παρ. 7 της ΚΥΑ.

         Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για όλες τις άλλες περιπτώσεις (πλην αυτών που περιγράφονται στην Παράγραφο 7 εφόσον ισχύουν σωρευτικά (δηλ.: όλες) οι προϋποθέσεις των εδαφίων α) έως και ε),  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η τοποθέτηση ΔΔΡ με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στις διατάξεις της παραπάνω ΚΥΑ.

Με την δημοσίευση της ΚΥΑ τροποποιείται η ΥΔΕ και τα συνοδευτικά έντυπά της, αλλά σύμφωνα με την Παρ. 2 του Άρθρου 3 της ΚΥΑ: «Για τις ΕΗΕ για τις οποίες δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Παρ. 7 του άρθρου 1 της παρούσας, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης επιτρέπεται να υποβάλλεται και η ΥΔΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της αριθ. Φ.50/503/168/19-4/2011 απόφασης (Β΄ 844) ως ίσχυε κατά την έκδοσή της». Δηλαδή, σε όσες ΕΗΕ δεν έχουν εφαρμογή όσα περιγράφονται στην Παρ. 7 της ΚΥΑ, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα έντυπα της ΥΔΕ που ισχύουν πριν την δημοσίευση της ΚΥΑ, μέχρι και τις 27/12/2020.                  Κλείνοντας, θα παρακαλούσαμε να προχωρήσετε στο αμέσως επόμενο διάστημα σε ενημερώσεις προς τα  μέλη σας για την δημοσίευση της ΚΥΑ και τα δεδομένα που δημιουργούνται  στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην Παρ. 7 του Άρθρου 1.


[1]  Τερματική Γραμμή – Άρθρο 1 της ΚΥΑ: «Ως τερματική γραμμή νοείται η ηλεκτρική γραμμή που αναχωρεί από ηλεκτρικό πίνακα διανομής και τροφοδοτεί ηλεκτρικές συσκευές, αυτοματισμούς, ρευματοδότες. Δεν νοείται ως τερματική γραμμή, η ηλεκτρική γραμμή που τροφοδοτεί ηλεκτρικούς πίνακες διανομής»

ΠΟΣΕΗ-ΚΥΑ ΔΔΡ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΕ

ΠΟΣΕΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΥΔΕ

ΠΟΣΕΗ-ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΕΗΕ

ΠΟΣΕΗ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ-ΚΕΗΕ

ΠΟΣΕΗ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ-HD 384

ΠΟΣΕΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΕΔΔΡ

Материалы по теме:

ΠΟΣΕΗ – Μένουμε Σπίτι Ακολουθούμε τις Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας
Τροποποίηση των Παραγράφων 2 & 3 του Άρθρου 13 “Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών” του ΠΔ 108/2013, με το Άρθρο 34 Παράγραφος 8 του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α΄146/2020)
Μετά τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας με τον Γ.Γ.Β κ. Πελοπίδα Καλλίρη στις 16/9/2019 & 17/2/2020, με την συμβολή και το ενδιαφέρον που έδειξαν ο Πρόεδρος του ΣΕΗ ...
«ΠΟΣΕΗ-Υποχρεωτική Εφαρμογή της νέας ΥΔΕ από της 27/12/2020»
Σε συνέχεια του Ενημερωτικού Δελτίου της Ομοσπονδίας μας στις 31.12.2019 (ΑΠ: 682), με το οποίο ενημερώσαμε για την δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΚΥΑ με Αρ.: 130414 ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΟΣΕΗ σε αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης και σε συνέχεια της προσπάθειας που κάνει, ώστε η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, να εντάξουν τον κλάδο ...
ΠΟΣΕΗ ΦΕΚ 4825/24-12-2019 Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος
ΦΕΚ 4825/24-12-2019 Θα ακολουθήσει Εημερωτικό Δελτίο της ΠΟΣΕΗ

About Grammateia

Check Also

Δελτίο Τύπου «Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Η στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2021»

Στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στην αίθουσα «Μελίνα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *