Breaking News
Home / Επίκαιρο σχόλιο / Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η)

Ταχ. Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου) 2,

Αθήνα Αττικής, Ταχ. Κώδικας 10553

Τηλέφωνο: 2103248455, Fax: 2103211630

Email: posei@otenet.gr

Πληροφορίες: Παντελής Τσοκανής

Αθήνα, 10/01/2020 Α.Π. : 24

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η)

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η)
 2. Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου) 2
 3. Τηλέφωνο: 210 3248455, Φαξ: 210 3211630
 4. Τίτλος: «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
 5. Υπηρεσίες:
  • Κατάρτιση σε 980 ωφελούμενους (Δύο προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 50 και 80 ωρών) – (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης).
  • Πιστοποίηση σε 980 ωφελούμενους – CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης)
 6. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης (εφεξής το Έργο) για 980 εργαζόμενους με στόχο οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
 8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 9. Συνολικός προϋπολογισμός: 681.730,00 € (χωρίς ΦΠΑ), 0,00 € Φ.Π.Α. (24%), 681.730,00 € συνολικός προϋπολογισμός.
 10. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 20 μήνες από την υπογραφή της.
 11. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 13.634,60 €.
 12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ. Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ11910019). Η σύμβαση εντάσσεται και αποτελεί Υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003114 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5938/771/Α3/14-11-2017 και την με αρ. πρωτ. 1756/Β3/367/20-03-2019 τροποποίηση αυτής. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 13. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η), Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου) 2, Αθήνα Αττικής και στο τηλέφωνο posei@otenet.gr e-mail: posei@otenet.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.poseh.gr
 14. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών συμπίπτει με την ανάρτηση του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/02/2020 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 [αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών]. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 18. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 10/01/2020

Με εκτίμηση,

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος,

Θεόδωρος Αγγουράκης

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

About Grammateia

Check Also

Σεμινάρια Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης ΠΟΣΕΗ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ για τους Φορτιστές Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Σε συνέχεια των Ενημερωτικών Δελτίων της Ομοσπονδίας μας στις 4.11.2020 & 27.11.2020 (ΑΠ: 629 & …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *