Breaking News
Home / Επίκαιρο σχόλιο / Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η)

Ταχ. Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου) 2,

Αθήνα Αττικής, Ταχ. Κώδικας 10553

Τηλέφωνο: 2103248455, Fax: 2103211630

Email: posei@otenet.gr

Πληροφορίες: Παντελής Τσοκανής

Αθήνα, 10/01/2020 Α.Π. : 24

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η)

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η)
 2. Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου) 2
 3. Τηλέφωνο: 210 3248455, Φαξ: 210 3211630
 4. Τίτλος: «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
 5. Υπηρεσίες:
  • Κατάρτιση σε 980 ωφελούμενους (Δύο προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 50 και 80 ωρών) – (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης).
  • Πιστοποίηση σε 980 ωφελούμενους – CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης)
 6. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης (εφεξής το Έργο) για 980 εργαζόμενους με στόχο οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
 8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 9. Συνολικός προϋπολογισμός: 681.730,00 € (χωρίς ΦΠΑ), 0,00 € Φ.Π.Α. (24%), 681.730,00 € συνολικός προϋπολογισμός.
 10. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 20 μήνες από την υπογραφή της.
 11. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 13.634,60 €.
 12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ. Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ11910019). Η σύμβαση εντάσσεται και αποτελεί Υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003114 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5938/771/Α3/14-11-2017 και την με αρ. πρωτ. 1756/Β3/367/20-03-2019 τροποποίηση αυτής. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 13. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η), Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου) 2, Αθήνα Αττικής και στο τηλέφωνο posei@otenet.gr e-mail: posei@otenet.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.poseh.gr
 14. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών συμπίπτει με την ανάρτηση του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/02/2020 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 [αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών]. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 18. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 10/01/2020

Με εκτίμηση,

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος,

Θεόδωρος Αγγουράκης

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

About Grammateia

Check Also

«Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία και τους ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους που διατηρούν ατομική επιχείρηση ή εταιρεία»

Σε συνέχεια του Ενημερωτικού Δελτίου της Ομοσπονδίας (ΑΠ: 238.24.05.21) για την διεύρυνση της διάθεσης των …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *